Arbitraż a mediacja – czym są i czym się różnią? Zarówno arbitraż, jak i mediacja są metodami rozwiązywania sporu, bez zaangażowania sądu powszechnego. Oba te wyjścia znacząco się od siebie różnią, przy czym bardziej formalny jest właśnie arbitraż. Jakie są różnice między arbitrażem a mediacjami? Co wybrać?

Mediacje

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów polegająca na rozmowie pomiędzy stronami, którą moderuje neutralny mediator. Mediacje mają charakter nieformalnych, poufnych spotkań, podczas których strony na podstawie rozmowy samodzielnie dochodzą do rozwiązania. Mediator nie narzuca rozwiązań. Na koniec można spisać ugodę, ale można też przerwać mediacje na każdym etapie.

Miejsca spotkań oraz ich ilość ustalają na początku strony. Jest to najbardziej komfortowe i  nieformalne rozwiązanie, które umożliwia samodzielne wypracowanie rozwiązania, bez narzucania go przez sędziego lub arbitra.

Arbitraż. Co to takiego?

Jeżeli zastanawiasz się arbitraż – co to takiego, śpieszymy z odpowiedzią. Arbitraż, nazywany też sądem polubownym, to metoda rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego i sędziego, ale jednak spór rozwiązywany jest nie przez same strony a przez sędziów tego sądu, zwanych arbitrami. Można go stosować w przypadku spraw cywilnych (najczęściej gospodarczych). Postępowanie ma charakter poufny. Arbitrów wybierają pośrednio lub bezpośrednio strony. Są to specjaliści z dziedziny, jakiej dotyczy spór. Strony ustalają też zasady, jakimi mają się kierować podczas rozstrzygania, albo podają się zasadom wskazanym w regulaminie danego sądu arbitrażowego.

Podczas arbitrażu można zarówno przeprowadzić rozprawę, podczas której strony przestawiają swoje stanowisko, ale można też przeprowadzić arbitraż na podstawie dokumentów, bez rozprawy.

Tak jak w sądzie powszechnym sąd polubowny rozstrzyga sprawę, a wyrok jest spisywany.

Arbitraż a mediacja. Jakie są różnice?

Czym się różni arbitraż a mediacja? W przypadku arbitrażu dochodzi do rozstrzygnięcia sporu, a arbiter pełni funkcję sędziego. Efektem jest wydanie wyroku. Natomiast mediacje nie mają na celu osądzania sprawy, a mediator nie wydaje wyroku – do końca pozostaje bezstronny. Mediacja nie ma charakteru rozprawy, ale komfortowej rozmowy, gdzie strony same wypracowują rozwiązanie i dochodzą do konsensusu. Ilość spotkań i ich czas określane są przez strony. Są więc o wiele mniej formalne, przyjazne, mniej stresujące i korzystne dla obu stron. Ponadto mediacje są całkowicie dobrowolne i w każdym momencie można je przerwać.

Co wybrać? Arbitraż a mediacja

Istnieje kilka różnic między arbitrażem a mediacją. Mediacja jest bardziej komfortowa i nieformalna niż arbitraż. W przeciwieństwie do arbitrażu żadne rozwiązania nie są stronom narzucane i można je przerwać.. Ponadto to my sami decydujemy, jakie będzie rozwiązanie naszego konfliktu

Arbitraż a mediacja – a może rozprawa przed sądem?

Jak w kontekście arbitrażu i mediacji wypada postępowanie sądowe? To najbardziej formalne rozwiązanie, które wymaga stawiania się na rozprawach. W tej sytuacji to sędzia, lub sędziowie, wydaje wyrok, który jest stronom narzucany. Poza tym postępowanie jest jawne, co może negatywnie odbić się na naszym wizerunku lub wizerunku firmy. Postępowanie sądowe jest najbardziej czasochłonne.

Różnice między arbitrażem a mediacją są znaczne. To, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, zależy od stron i charakteru sprawy. Jednakże to mediacje wypadają znacznie korzystniej, dla wszystkich stron. Jest to najszybszy sposób, który pozwala na znaczne ograniczenie niepotrzebnego stresu.