Mediacje to najlepsze rozwiązanie

Zalety mediacji - Dlaczego warto mediować?

Szybkość

Mediacje trwają o wiele krócej niż średnio postępowanie sądowe. Średni czas trwania mediacji to jedynie 40 dni. Tymczasem średni okres postępowania sądowego w sądzie I instancji wynosi około roku.

Dobrowolność

Mediacje są całkowicie dobrowolne. Na mediację nie trzeba się zgadzać, istnieje możliwość wycofania się w każdym momencie, a ugody nie trzeba podpisywać. Także sam mediator zostaje zaakceptowany przez obie strony.

Nieformalność

Mediacja ma formę rozmowy, prowadzonej w polubownej atmosferze, przy bezstronnym mediatorze, ułatwiającym komunikację. Miejsce, czas oraz częstotliwość spotkań ustalane są przez strony. To o wiele bardziej komfortowe wyjście niż uczestniczenie w sprawie sądowej.

Dlaczego warto zdecydować się na mediacje?

To komfortowe i bardziej korzystne rozstrzyganie sporów dla obu stron!

Rodzaje mediacji

Prowadzone przez nas rodzaje mediacji to:

Przebieg mediacji

Mediacja może zostać rozpoczęta zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu, jak i już po wszczęciu postępowania. Obie strony mogą wnosić o mediacje. Pierwszym krokiem jest wyjaśnienie przez mediatora celu mediacji oraz ich zasad. Mediator może spotykać się ze stronami jednocześnie lub osobno. Obie strony mogą zrezygnować na każdym etapie z mediacji. Mediacje są całkowicie poufne, co oznacza, że mediator nie udostępnia informacji uzyskanych podczas spotkań stronom trzecim. Ponadto mediator nie może występować jako świadek co do sprawy, której dotyczą mediacje, jeżeli obie strony nie zwolnią go z tajemnicy.

Mediacja: rezultaty

Celem mediacji jest zawarcie ugody, która będzie wypracowana przez obie strony. Jest ona podpisywana przez w obecności mediatora, a następnie zamieszczona lub załączona do protokołu. Następnym krokiem jest jej zatwierdzenie przez sąd. Jeżeli taka ugoda nie zostaje wykonana, może zostać skierowana do egzekucji komorniczej. Natomiast jeśli w wyniku mediacji nie dojdzie do porozumienia, to nie zamyka to możliwości skierowania sprawy do sądu. Co ważne, wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, tak więc czas jej trwania nie wpływa niekorzystnie na Twoją ewentualną sytuację procesową gdy do ugody jednak nie dojdzie.

FAQ

Częste pytania i odpowiedzi

Czym jest mediacja?

Mediacja to sposób rozwiązywania sporów, mający na celu polubowne dojście do porozumienia przez strony, w obecności neutralnego mediatora. Mediacje są dobrowolne, poufne oraz bardziej komfortowe i szybsze niż postępowanie sądowe.

Kto wybiera mediatora?

Mediator może zostać wybrany zarówno przez strony, jak i wyznaczony przez sąd.

Jak długo trwa mediacja?

Jeżeli mediacja została rozpoczęta z postanowienia sądu, nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące, ale może zostać przedłużona za zgodą stron, jeżeli sprzyja to dojściu do porozumienia.

Ile kosztuje mediacja?

Na koszt mediacji składa się zarówno wynagrodzenie mediatora, jak i inne wydatki związane z prowadzeniem mediacji. Całkowity koszt zależy od rodzaju sporu oraz długości postępowania.